Blog: De financial is dood, lang leve de financial!

Zoals reeds in zeer veel artikelen en geschriften is beschreven is het oorspronkelijke financiële beroep aan het einde van haar Latijn. En het was zo mooi begonnen. Met het ontstaan van geld, zo’n 2600 jaar geleden, ontstond tevens de administratieve rol in het bedrijfsleven. Banken pakten in de Middeleeuwen de hoofdrol en breiden zich vanuit Italië onder leiding van de familie De Medici uit over heel Europa. In hun opdracht schreef de franciscaner broeder Luca Bartholomeo de Pacioli nieuwe boekhoudregels die vanaf 1494 de basis van ons boekhoudsysteem zouden vormen.

Dit stelsel van baten en lasten wordt ondanks hervormingen van de IFRS nog steeds door de meeste bedrijven als graadmeter voor businesssucces gezien. Planning en control gaan uit van gebudgetteerde resultaten die uiteindelijk via liquiditeitsplanning tot kasstromen leiden. ICT heeft deze oorspronkelijk zeer arbeidsintensieve activiteiten volledig weg geautomatiseerd. Waar in de vorige eeuw nog 80% van de activiteiten van de financial bestond uit het verwerken van mutaties is dat in deze tijd minder dan 20%.

 

Ondertussen kijken banken voor kredietwaardigheid vooral naar gerealiseerde cashflow.  En die cashflow wordt door PSD2 en Blockchain steeds transparanter. De recente boekhoudschandalen hebben het vertrouwen in gepubliceerde jaarrekeningen zodanig verlaagd dat bewezen kasstromen de voorkeur krijgen boven de bespiegelingen van het management. Daartegenover staan beleggers die hun beslissingen nemen op basis van verwachtingswaarden die in sommige innovatieve bedrijfstakken zodanig illuminerend zijn dat er volop cash kan worden verbrand bij stijgende beurskoersen.

En tussen deze werelden wordt de rol van de oorspronkelijke financial gemarginaliseerd. Voor het maken van financiële documenten volstaat een goed functionerend geautomatiseerd systeem waarbij permanence in middelen, geldstromen, resultaten, verplichtingen en waarden wordt bereikt. Dat zal door blockchaintoepassing vrijwel zonder tussenkomst van administratieve krachten kunnen. En door de planning in de cryptomunt te programmeren zal ook de behoefte aan controllers sterk afnemen. Exit financial…….

De behoefte van het management aan beslisinformatie is in de afgelopen jaren ook sterk veranderd. Waar in het verleden vooral werd gekeken naar gerealiseerd resultaat en de interventies rondom opbrengsten en kosten waren geconcentreerd is in de huidige bedrijfskundige wetenschap vooral de noodzaak voor toekomst-voorspellende analyse gegroeid. Management is geïnteresseerd in de diepere achtergrond van toekomstig succes. Waarom welke klanten voor welke producten/diensten kiezen en hoe een bedrijf deze moet voortbrengen om duurzaam verantwoord te zijn. Voor een deel zal deze analyse worden gebaseerd op data uit de cloud en zullen algoritmes worden afgeleid uit statistische modellen. Deze rol zal worden vervuld door de econometrisch opgeleide financial. Bij grote bedrijven zijn deze financials al werkzaam en hun positie zal de komende jaren steeds groter worden. Een ander deel van de voorspellende analyse zal vooral naar de operationele activiteiten gaan. Vanuit de waardepropositie van bedrijven zal de controller-nieuwe stijl op zoek gaan naar de eisen die worden gesteld aan processen en resources om aan de klantwaarde te voldoen. Deze eisen worden vervat in Key Performance Indicators die ook wel soft controls worden genoemd. Kwaliteit, Competenties, Motivatie en Leiderschap zijn de dominante thema’s waar de informatiebehoefte naar uitgaat. Waar Big Data vooral van buiten komen zullen de soft controls vooral in de organisatie moeten worden opgegraven. Zie hier de twee richtingen van Control Nieuwe Stijl: Lang leve de Financial!