Trainingen

Wij verzorgen voor vele opdrachtgevers verschillende trainingen:

Trainingen over ESG, CSRD, CSDDD:
De Duurzame Controller (Basics) 1 dag

Als controller dien je kennis te hebben over de nieuwe wet- en regelgeving zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), meetsystemen, CO2 uitstoot, circulair produceren. Over ESG (Environmental, Social, Governance) en de SDGs (Sustainable Development Goals). Maar naast inhoudelijke kennis is het ook belangrijk te weten hoe je binnen jouw bedrijf een gedragsverandering ondersteunt waardoor duurzaam handelen daadwerkelijk en succesvol wordt ingevoerd.
Deze introductiecursus geeft je veel antwoorden, maar niet alle: het gebied is immers nog volop in ontwikkeling. Je spart met vakgenoten over de impact van de ontwikkelingen en de (on)mogelijkheden waar jouw organisatie mee te maken krijgt.

De Duurzame Controller (Advanced) 1 dag

Veel controllers en financiële professionals willen hun duurzaamheidskennis en -vaardigheden inzetten bij de implementatie van strategische duurzaamheidsinitiatieven van hun bedrijf. Maar waar begin je dan mee? Deze hands-on training geeft een stappenplan en handvatten om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Tijdens het programma wordt geoefend met specifieke thema’s, waaronder het gedachtengoed van John Kotter en Robert Simon. We beginnen met een korte opfrisronde over relevante regelgeving: Environmental, Social & Governance (ESG), de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR), en de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

Masterclass CSRD/ESG voor HR-Professionals

Met de toenemende aandacht en verplichtingen op het gebied van duurzaamheid en goed werkgeverschap, is het essentieel dat je weet hoe je bijdraagt aan de sociale componenten van ESG-wetgeving. Dit programma van één dag leert je hoe je ESG-doelstellingen vertaalt naar concrete acties en dagelijks handelen door het gebruik van een HR-scorecard en voorspellende analyses. Deze masterclass is ontwikkeld om je te voorzien van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de sociale impact van jouw organisatie effectief te meten, te rapporteren en te verbeteren. Je leert hoe je niet alleen voldoet aan de toenemende eisen van de ESG-wetgeving, maar ook hoe je een voorloper kunt zijn in het vormgeven van een inclusieve en veilige werkomgeving. Versterk je positie in de transitie naar een meer verantwoordelijk en duurzaam bedrijfsmodel.

Financieel Management voor niet-financiële managers
Basistraining voor managers die willen leren om financiële documenten zoals balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzichten te lezen, interpreteren en met behulp van deze analyse tot een oordeelsvorming te komen hoe gezond, of ongezond, een organisatie is en aan welke knoppen moet worden gedraaid om die gezondheid te bereiken en/of vast te houden.

Budgetteren in profit- en not-for-profit (public) omgeving
Managers leren tijdens deze training vanuit de strategie (beleidsrijk) de juiste output en outcome te definiëren in KPI’s (key performance indicatoren). Die KPI’s vormen de basis voor het budget met daarin de vertaling van activiteiten om tot de juiste output te komen naar financiële inzet van middelen en mensen.

Financiële Analyse 3.0
Financieel analyseren is meer dan alleen een aantal kengetallen waarderen en kalibreren. Naast normen voor financiële gezondheid gaat het om de beïnvloeding van bedrijfskundige processen en inzicht in de toekomstbestendigheid van financiële gezondheid. Vooral inzicht in de waardepropositie, de innovatiekracht en de why van een organisatie zijn bepalend voor een goede oordeelsvorming omtrent duurzame gezondheid.

Credit Management
Vanuit Credit Control leert de credit manager om proactief de klant te benaderen om zowel effectief als efficiënt, met behoud van klantrelatie, de debiteurentermijn in control te krijgen en houden. Daarmee wordt tevens de mogelijke financiële schade van wanbetaling tot een minimum beperkt. Veel organisatorische tips zullen de revue passeren om de cashflow en het rendement van organisaties duurzaam te verbeteren.

Management Accounting voor controllers
Naast de geschiedenis van management accounting komt vooral controlling 2.0 aan de orde waarbij vanuit de derde dimensie (waardepropositie) de controller leert om Soft Controls in te zetten om de Hard Controls te beïnvloeden. Dus veel meer een bedrijfskundige benadering van informatievoorziening dan de gebruikelijke financiële aanpak. Een controller leert om business partner te worden in plaats van “slechts” scorekeeper.

Strategisch Financieel Management voor niet-financiële managers in het onderwijs
Managers in het onderwijs zijn steeds vaker zelf-organiserend. Daarom moeten zij beschikken over strategisch inzicht omtrent inzet van middelen en mensen en de beoogde effecten op onderwijsresultaat, kwaliteit en duurzaamheid van de onderwijsprocessen. Deze training leert hen om de onderwijsorganisatie financieel te duiden (met behulp van financiële kengetallen) en operationeel te sturen met behulp van de juiste managementinformatie.

Risk-management
Risico’s horen bij het leven maar hoe ga je ermee om? Deze training gaat over het lopen van aanvaardbare risico’s en het voorkomen van onaanvaardbare risico’s. Hoe je efficiënt en effectief de risico’s kunt inschatten, waarderen op kans en impact en hoe je de juiste management beslissingen neemt over de juiste aanpak per risicosoort.

Supply Chain Management
Van zand naar klant; welke schakels zitten er tussen grondstof en de eindgebruiker? Deze training gaat over het beheersen van de logistieke processen in de eigen organisatie door middel van het Logistiek Raamwerk. Met een bedrijfskundig vraagstuk zal de deelnemer een aantal oplossingsrichtingen leren waarmee de effectiviteit van de logistieke organisatie kan worden vergroot. De theory of constraints van Goldratt zal worden gekoppeld aan Lean Management en 6 Sigma. De effecten op de waardeketen zal worden geanalyseerd en beoordeeld.

Predictive Analytics
Deelnemers leren tijdens deze training om vanuit beschrijvende analyse en de diagnose achteraf naar voorspellende analyse te komen. Door gebruik te maken van Big Data en een aantal analysemethoden leert de cursist om de toekomst beter in kaart te brengen en de adviezen toekomstbestendiger te maken.